top of page

הקשר בין ריפוי בעיסוק לכתיבה

ילדים רבים מופנים לאבחון אצל מרפאה בעיסוק בשל תלונות על קצב כתיבה והעתקה איטיים. כאשר הילד לא מספיק להעתיק מהלוח, הוא ימצא את עצמו מתוסכל, מהר מאוד. הוא עלול לפתח התנגדות לפעולת הכתיבה ולהישאר בפיגור לימודי מאחורי שאר בני כיתתו וגילו.

במקרה כזה, מומלץ לפנות בהקדם לאבחון אצל מרפאה בעיסוק.

קשיים בכתיבה והעתקה יכולים לנבוע מכמה גורמים שונים:

טונוס שרירים (מתח השריר) לא תקין - במקרה של טונוס שרירים גבוה (היפרטוניה), הילד יאחז את העיפרון בחוזקה וישאיר סימני חריטה על הדף. במקרה של טונוס שרירים נמוך (היפוטוניה), המתבטא בחולשת בחגורת כתפיים, אחיזת העיפרון של הילד תהיה חלשה ומרושלת וכתב היד לא ברור. הטיפול, במקרה זה, יתמקד במרכיבים המוטוריים הקשורים לכתיבה. תינתן התייחסות לצורת הישיבה של הילד, לשימוש בכלי כתיבה מותאם (*למשל תרגול כתיבה בעט עיפרון, לילד שמפעיל לחץ חזק על כלי הכתיבה), להפחתת מתח השריר או לחיזוקו.

קושי בתכנון מוטורי - לכל אות יש את כיוון הכתיבה הנכון. כאשר האותיות נכתבות כראוי, כל אות נגמרת על הדף בכיוון בו אמורה להתחיל האות הבאה. כאשר היתה תקלה בלמידת כיוון התנועה, רצף הכתיבה נקטע פעמים רבות ומואט. הטיפול, במקרה זה, יתמקד בהתארגנות מרחבית על הדף, למידה של כיוון הכתיבה הנכון, באמצעים שונים ותרגול מטלות התארגנות גופניות שאינן בהכרח קשורות ישירות לכתיבה.

קשיי קשב - ילד עם רמת קשב נמוכה, עלול להתבלבל כאשר הוא ניצב מול לוח מלא במידע. הוא יתקשה להתמקד במשפט הרלוונטי, לזכור רצף של מספר מילים ולהתארגן מרחבית על הדף בעת ההעתקה. במקרה הזה, הטיפול יתמקד במרכיבי הקשב הקשורים לכתיבה ובלימוד טכניקות לויסות עצמי והפחתת תחושת ההצפה מהסביבה.

קושי בקריאה - קריאה מקוטעת, גורמת להעתקה איטית. במקרה זה, הטיפול יתמקד קודם כל בשיפור יכולת הקריאה של הילד.

קושי רגשי או התנהגותי - ילד שנתקל בקושי, עלול להימנע מפעילות זו. הוא עלול לפתח תחושת כישלון ואפילו פחד מכתיבה ומהתסכול הנלווה לה. במקרה כזה, ניתן לילד לחוות כמה שיותר הצלחות בחדר הטיפולים. הטיפול יתחיל ממטלות קלות, בהן ההצלחה מובטחת, ובהדרגה נעלה את הדרישה.

קושי שפתי - כתיבה איטית יכולה לנבוע גם מקושי של הילד לגבש תשובה בראש או לנסח משפט אותו הוא היה רוצה לכתוב.

היה והתעורר חשש לליקוי מומלץ לפנות לאבחון כתיבה בריפוי בעיסוק. באבחון יבדקו קצב העתקה והכתיבה של הילד ביחס לבני גילו, דרך עיצוב האותיות וההתארגנות המרחבית ומרכיבי הכתיבה השונים העלולים לגרום לקצב האיטי. לפי תוצאות האבחון תורכב תוכנית טיפול אישית מותאמת לילד.

Featured Posts

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page